PŘIPRAVENOST NA KAŽDOU SITUACI

V konstrukci reaktoru EPR™ byla uplatněna zásada "hloubkové ochrany", která vychází z představy o všech reálných hrozbách a snaží se zajistit celistvost ochranných bariér závodu a omezit důsledky havárie na pozemku jaderné elektrárny.

 • K potenciálním hrozbám patří:
 • Tavení aktivní zóny
  Corium spreading area / Copyright AREVA - Images et Process

  V případě těžké LOCA havárie, kdy dojde k roztavení aktivní zóny a následně i úniku části taveniny z reaktorové nádoby, bude tento nebezpečný materiál pasivními prostředky zadržen a shromážděn. Pomocí vody ze zásobní nádrže v kontejnmentu je pak bezpečně  dochlazován ve speciálně vyprojektovaných prostorách budovy ochranné obálky reaktoru.

  I v krajní situaci by se důsledky havárie omezily jen na budovu ochranné obálky reaktoru.

  Také vnitřní prostor reaktoru EPR™ (větší než jaký je k dispozici u lehkovodních reaktorů předcházející generace) umožňuje zvětšit zásobu vody, která pak v případě potřeby pomůže k dochlazení reaktorového paliva. Operátoři tak získají delší čas k řešení havarijní situace a zavedení potřebných opatření.

  součástí reaktoru EPR™ je prostor k rozprostření materiálu z aktivní zóny, v němž se tavenina ze zóny zadrží, aby nepronikla až k základům budovy.

 • Vývin zbytkového tepla nebo vodíku
  3D EPR™ nuclear island / Copyright AREVA - Images et Process

  Odvod zbytkového tepla, eliminace uvolněného vodíku

  Zvolená koncepce reaktoru EPR™ snižuje rizika související s vývinem zbytkového tepla a tvorbou vodíku. Při závažné havárii by se do prostoru ochranné obálky mohlo uvolnit velké množství vodíku.

  Proto je vnitřní plášť obálky zhotovený z předpjatého betonu a navržený tak, aby odolal tlakům, které by mohly vznícením vodíku vzniknout. Součástí ochranné obálky je také katalytický rekombinátor vodíku, který brání hromadění vodíkového plynu a předchází riziku jeho vznícení.

 • Úniky radioaktivity do okolí

  Hermetická zóna (confinement) reaktoru EPR™ je navržena se záměrem omezit radiologické důsledky havárie pro okolní obyvatelstvo. Tyto důsledky se snižují díky:

  • kovové výstelce, která brání radioaktivnímu materiálu v úniku;
  • mezikruhovému prostoru mezi dvojitým betonovým pláštěm reaktoru, ve kterém zůstanou všechny plynné odpady pod kontrolou.
 • Zlovolné jednání

  Reaktor EPRTM nabízí zvýšenou ochranu před záměrně zlovolným jednáním, včetně možnosti navedení velkého dopravního letadla na danou lokalitu.

  Double-walled concreteshell
  • Například vnější plášť reaktoru je natolik pevný, že dokáže odolat i dopadu tak velkého objektu. Tento ochranný plášť proti pádu letadla chrání všechny citlivé oblasti, včetně budovy reaktoru, objektu pro palivo a dvou ze čtyř zabezpečovacích stanic.
  • Celkové oddělení jednotlivých bezpečnostních divizí směřujících do různých objektů posiluje jejich ochranu proti násilnému proniknutí, a také snižuje riziko požáru nebo záplavy.

  Budovu reaktoru EPRTM chrání:

  • vnější plášť z armovaného betonu s venkovní stěnou tloušťky 1,8 m;
  • vnitřní plášť z předpjatého betonu se silnou kovovou výstelkou na vnitřním povrchu a s tloušťkou stěny minimálně 1,3 m;
  • prostor tvaru mezikruží mezi stěnami, šířka 1,8 m.
 • Zemětřesení

  Celá elektrárna s reaktorem EPR™ je postavena na jediné základové desce z armovaného betonu tloušťky 6 metrů, která reaktoru pomáhá bezpečně přečkat i silná zemětřesení.

  Díky minimalizaci hmotnosti jsou vůči záchvěvům půdy odolnější  i jiné objekty. Také se uplatňuje zásada, že nejtěžší součásti elektrárny, například nádrže s vodou, jsou pro posílení bezpečnosti instalovány na nejnižší možné úrovni.