Pravidla ochrany informací

1) Obecné podmínky používání stránky

Používáním internetové stránky cz.areva.com uživatel vyjadřuje souhlas s obecnými podmínkami používání definovanými níže. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny a uživatelům se proto doporučuje průběžně podmínky sledovat.

Uživatelé mají povinnost respektovat níže uvedené podmínky použití a zejména podmínky zákona na ochranu údajů, jak jsou tyto definovány ve francouzské legislativě. Jakékoli porušení těchto podmínek může být považováno za trestný čin. Uživatelům je zakázáno sbírat, vyžadovat, měnit nebo používat informace dostupné na internetu jakýmkoli způsobem, jenž by mohl poškodit život jednotlivce nebo jeho reputaci.

Další informace o používání nebo fungování internetové stránky „cz.areva.com” lze získat od správce stránky na emailové adrese Kontakt

2) O internetové stránce

Webové stránky www.areva.cz jsou zveřejněny společností AREVA BUSINESS SUPPORT, což je obchodní společnost s akciovým kapitálem 57 912 EUR, registrovaná v Nanterre, Francie, pod číslem RCS 421 356 593, se sídlem AREVA Tower – 1, place Jean Millier – 92400 Courbevoie – Francie – Tel.: +33 1 34 96 00 00, jednající jménem společnosti AREVA group (AREVA – RCS 712 054 923 Nanterre – a jejích dceřinných společností).

Redakčním ředitelem je pan Charles HUFNAGEL, Senior Executive Vice President pro komunikaci společnosti AREVA group.

Tato webová stránka je spravována společností INTRINSEC, což je francouzská akciová společnost, registrovaná pod číslem 402 336 085 u Obchodního soudu v Nanterre, se sídlem Immeuble « Le Clémenceau II » - 215 Avenue Georges Clémenceau - 92024 Nanterre Cedex - Tel. : +33 (0)1 41 37 41 37 – Francie.

Internetová stránka „cz.areva.com”, její funkce i vzhled byly navrženy a vytvořeny agenturou Nurun France pro oddělení firemní komunikace společnosti AREVA.

Údržbu stránky „cz.areva.com” zajišťuje IT oddělení společnosti AREVA.

Fotografie na této internetové stránce dodalo: H5, Images et Process, AREVA.

3) Práva na ochranu duševního vlastnictví

Obecná struktura, rozvržení a vzhled internetové stránky „cz.areva.com”, stejně jako informace, tabulky, fotografie, obrazový materiál, video sekvence (se zvukem či bez něj) a další materiály přístupné na internetové stránce „cz.areva.com” (s jedinou výjimkou, již tvoří komentáře uživatelů na diskusních fórech v sekci pro dialogy) podléhají zákonu na ochranu duševního vlastnictví a jsou majetkem společnosti AREVACOM, jiného subjektu, který společnosti AREVACOM poskytl svolení k jejich publikace, anebo poskytovatelů služeb, dodavatelů a/nebo partnerů.

Z tohoto důvodu je přísně zakázána jakákoli částečná nebo úplná reprodukce, adaptace, překlad a/nebo změna internetové stránky „cz.areva.com” anebo jedné z jejích součástí (včetně přenosu na jinou internetovou stránku) bez předchozího písemného souhlasu AREVACOM (výjimku tvoří kopie pro osobní využití nebo pro využití v tisku). Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení článků L.335-2 a dalších francouzských zákonů o ochraně duševního vlastnictví, jenž za takové porušení stanoví trestněprávní odpovědnost.

Jména firem objevující se na stránce „cz.areva.com”, zejména názvy značek společnosti AREVA, jsou registrované ochranné známky skupiny AREVA. Je zakázána částečná nebo úplná reprodukce či používání těchto ochranných známek bez předchozího písemného souhlasu společnosti AREVA.

4) Osobní údaje

4.1. Údaje neosobní povahy sbírané automaticky z webové stránky „cz.areva.com”

AREVACOM si vyhrazuje právo poskytovat obecnou statistiku návštěvnosti webové stránky, data zachycující demografické složení a další podobné údaje jiným subjektům. Tato data nikdy neumožní identifikaci individuálního uživatele.

4.2 Sběr osobních dat

Za účelem zodpovězení dotazů nebo žádostí uživatelů internetové stránky „cz.areva.com”, správy veřejných komunikačních systémů, lepšího porozumění uživatelům a následného zlepšování kvality služeb poskytovaných na internetové stránce budou uživatelům zasílány periodické občasníky, tiskové zprávy a další publikace. Registrovaným uživatelům budou zasílány i RSS výstupy. Z tohoto důvodu může společnost AREVACOM požádat (na dobrovolném nebo vyžadovaném základě) uživatele o poskytnutí osobních údajů, jako je e-mailová adresa. S údaji bude zacházeno s ohledem na uživatelovo soukromí a v souladu se zákonem. Společnost AREVA se zavazuje respektovat ustanovení českého zákona o ochraně osobních údajů číslo 101/2002 Sb. ze 4. dubna 2000. Údaje budou shromažďovány pro konkrétní, přesně vymezené a legitimní účely a výhradně pro tyto účely budou používány. Vyžadované informace budou dostatečné, tj. nebudou nikdy přesahovat tyto účely. Budou přijata veškerá opatření, aby tyto údaje byly chráněny před poškozením, změnou nebo únikem dalším subjektům.

V souladu s ustanovením zákona číslo 101/2002 Sb. ze 4. dubna 2000 jsou údaje typu emailových adres a/nebo osobní údaje shromažďované podobným způsobem na stránce „cz.areva.com” poskytovány uživatelem dobrovolně za účelem přístupu k jistým službám poskytovaným na internetové stránce. Tyto služby zahrnují diskusní fóra, periodické občasníky, tiskové zprávy, podnikové publikace společnosti AREVA nebo RRS výstupy z internetové stránky „cz.areva.com”. Výjimku tvoří IP adresy, které jsou shromažďovány automaticky.

Společnost AREVACOM se zavazuje chránit všechny informace vložené nebo zaznamenané prostřednictvím internetové stránky. Adresy uživatelů a data nejsou viditelné dalším subjektům, pokud se uživatel nerozhodne zveřejnit svou identitu podpisem příspěvku na diskusním fóru, anebo pokud v diskusích nevystupuje pod svým skutečným jménem.

4.3 Účely sběru údajů

Údaje jsou sbírány pro následující účely:

• Aby společnost AREVACOM a společnosti skupiny AREVA mohly reagovat na dotazy a žádosti uživatelů internetové stránky „cz.areva.com” a aby uživatelé mohli být emailem kontaktováni a informováni o určitých věcech.

• Aby uživatelé získali přístup k jistým interaktivním částem stránky „cz.areva.com”.

• Aby uživatelům bylo možné zasílat na jejich žádost tiskové zprávy.

• Aby registrovaní uživatelé „cz.areva.com” dostávali RSS výstupy.

• Aby bylo možné identifikovat autory sdělení v dialogové sekci.

• Aby bylo umožněno obecné fungování internetové stránky.

4.4 Příjemci sbíraných údajů

Osobní údaje sbírané v dialogové části internetové stránky „cz.areva.com” jsou určeny výhradně pro potřeby společnosti AREVACOM a společnosti skupiny AREVA.

Zejména osobní údaje sbírané prostřednictvím kontaktních formulářů jsou určeny pro použití správcem internetové stránky a moderátora fóra, jak je stanoveno v návodu pro použití.

Osobní údaje sbírané prostřednictvím internetové stránky ze strany společnosti AREVACOM jsou určeny striktně pro interní použití a nejsou sdělovány nebo jakkoli poskytovány dalším subjektům bez předchozího písemného souhlasu uživatele. Výjimku tvoří případy, kdy je takové postoupení informací vyžadováno ze zákona.

Uživatelé internetové stránky „cz.areva.com” poskytují společnosti AREVACOM svolení sdílet veškerá data se svými poskytovateli služeb, dodavateli a dalšími společnostmi skupiny AREVA, je-li tak zapotřebí pro účely stanovené výše. V tomto případě bude dán těmto poskytovatelům služeb, dodavatelům a dalším pokyn změnit a/nebo vymazat údaje osobní povahy.

Stejné podmínky platí pro osobní údaje sbírané prostřednictvím kontaktních formulářů pro odběr publikací vydávaných společnostmi skupiny AREVA. Tato data jsou určena pro subdodavatele, společnost TMS, jež zajišťuje distribuci těchto publikací uživatelům na vyžádání.

4.5 Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje a/nebo informace týkající se používání internetové stránky „cz.areva.com” nebudou uchovávány déle, než je nutné v souladu s platnými zákony.

Údaje o používání internetové stránky budou uchovávány maximálně po dobu šesti měsíců v souladu s doporučením francouzské Komise pro informatiku a ochranu údajů.

Údaje o subskripci budou uchovávána maximálně po dobu jednoho roku od posledního kontaktu s uživatelem na stránce „cz.areva.com”.

4.6 Právo používat, měnit a mazat osobní údaje

V souladu s českým zákonem ze 4. dubna 2000 si společnost AREVACOM vyhrazuje právo doplňovat, upravovat nebo mazat nekompletní, nepřesné nebo zastaralé osobní údaje týkající se používání internetové stránky „cz.areva.com”, a to na základě vlastní iniciativy nebo na základě žádosti uživatele.

Vedle toho byla internetová stránka „cz.areva.com” v souladu s ustanovením platné francouzské legislativy, které podléhá společnost AREVA svou zeměpisnou lokací, registrována na seznamu stránek, jež zpracovávají osobní údaje v souladu s doporučeními a nařízeními francouzské Komise pro informatiku a ochranu údajů (CNIL – Hélène LEGRAS, helene.legras@areva.com)

V souladu s ustanoveními zmíněné české legislativy jsou uživatelé informováni o právu používat, modifikovat nebo mazat osobní údaje. Toto právo lze vykonat na základě:

• písemné žádosti zaslané na adresu: AREVA - Direction de la Communication - Service Internet. Tour AREVA. 1 place Jean Millier. F-92084 Paris La Défense Cedex - FRANCE)

• anebo žádosti zaslané na tuto emailovou adresu: contact@cz.areva.com

Vyloučení odpovědnosti

Informace publikované na internetové stránce „cz.areva.com” jsou určeny čistě pro potřeby uživatelů a nevztahují se na ně žádné záruky. Společnost AREVACOM i společnosti skupiny AREVA odmítají jakoukoli odpovědnost v případě, že informace budou chybné nebo neúplné. Informace mohou být rovněž bez upozornění měněny nebo akualizovány.

AREVACOM a společnosti skupiny AREVA odmítají jakoukoli odpovědnost za obsah a internetové stránky přístupné prostřednictvím odkazů na této internetové stránce.

Uživatelé internetové stránky „cz.areva.com” přijímají za používání stránky plnou odpovědnost. Společnost AREVACOM, společnosti skupiny AREVA nebo její dodavatelé v žádném případě neodpovídají za škodu jakékoli povahy, ať přímo či nepřímou, způsobenou obsahem nebo používáním této internetové stránky a/nebo některé ze stránek, na něž je odkazováno (včetně přístupu nebo nemožnosti přístupu na jakoukoli z těchto stránek), a to včetně finanční nebo obchodní ztráty, ztráty softwaru a/nebo dat zejména na uživateli počítače.

Odkazy a cookies

Uživatelé internetové stránky „cz.areva.com” nemají právo zveřejňovat odkazy na tuto stránku bez předchozího písemného souhlasu ze strany AREVACOM. Žádost o zveřejnění odkazu adresujte

• poštou na: AREVA - Direction de la Communication - Service Internet. Tour AREVA. 1 place Jean Millier. F-92084 Paris La Défense Cedex - FRANCE)

• anebo emailem na adresu: Kontakt

Vedle osobních údajů poskytnutých dobrovolně uživatelem může internetová stránka „cz.areva.com” používat technologii, jež o uživatelích sbírá jistá technická data, jako jsou jejich IP adresy, operační systém, internetový prohlížeč, typ připojení k internetu a podobně.

V některých případech může AREVACOM používat cookies, které sbírají údaje o využití stránky konkrétním počítačem (navštívená stránka, datum a doba připojení atd.). Cookies neumožňují identifikaci uživatele jménem.

Prostřednictvím takového sběru dat může AREVACOM zlepšovat svou stránku, zejména pokud jsou tyto informace porovnávány s dalšími návštěvami dotyčného uživatele.

Doba uchování těchto údajů na počítači uživatele je 14 dní.