Prohlášení AREVY k předběžnému opatření ÚOHS

November 22, 2012

AREVA vítá předběžné opatření vydané ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán pověřený výkonem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek), které zakazuje společnosti ČEZ podepsat smlouvu na rozšíření Jaderné elektrárny Temelín. AREVA oceňuje, že všechny další kroky ČEZu v temelínském tendru budou pod přísnou kontrolou ÚOHS, za účelem zajištění ochrany práv účastníků tendru i transparentního a rovného zacházení v zadávacím řízení.

AREVA má plnou důvěru v to, že ÚOHS při přezkoumání jejího vyloučení z tendru spravedlivě posoudí všechny skutečnosti, a to transparentním a zcela nezávislým způsobem.

AREVA je pevně přesvědčena, že rozhodnutí o jejím vyloučení bylo přijato v rozporu s českým právem a zákonem o veřejných zakázkách.

AREVA také věří, že její komplexní a detailní nabídka, která byla předána ČEZu v červenci, je v souladu se zákonnými požadavky plynoucími z české legislativy, jakož i se zadávacími kritérii. Situace ohledně jejího následného vyloučení nemá v jaderném průmyslu obdoby a AREVA je proto odhodlána chránit své zájmy.

 

AREVA welcomes the preliminary rulling issued by UOHS (the Czech Office for the Protection of Economic Competition, a body responsible for supervision of public procurement processes) by which it has prohibited CEZ to sign the contract for Temelin extension. AREVA appreciates that all future actions from CEZ on TEMELIN tender are under the strict control of UOHS in order to ensure a transparent and fair procedure. 

AREVA has full confidence in UOHS to investigate the facts fairly,  in a transparent manner and in full independence.

AREVA firmly believes that the exclusion decision has been taken in violation of  the Czech law and of the Procurement Act.  

AREVA  also  believes its comprehensive and detailed offer, handed to CEZ in July, is in compliance with the statutory requirements under the Czech legislation as well as the tender criteria. Such a situation is without precedent in the nuclear industry and AREVA is determined to protect its interests.